شیرینی ,دنیا ماشینی...... دنیا ماشینی مارا در چرخ دنده های خود احاط کرده

و دقایق را چنان ناجوانمردانه از ما گرفته که فکرش هم خود زمان بر است

دیگر دست به قلم شدن و نگاشتن برای اونهای که سر در گریبان نافهمی کردن جالب نیست

از مردی و نامردی و زرنگی و غیره گفتن آنان و فهماندن به اینان بابرداشت های متفاوت خودوقت گیر است

وقتی خدا هست دیگر بقیه اهمیت ندارند

اگر در این دنیا برای کسی اهمیت قائل بشی و طرف فهم این مطلب را نداشته باشد

دیگر یاسین به گوش ............... خواندن هست

بعضی ها در تفکرات اشتباه خود غوط ور هستند و نوشابه برای خود باز میکنند بگذار اینگونه باشند

علی رغم اینکه از وقت و کم آوردن آن میخواستم بگویم و نبودن آرامشی که بنکارم

امروز در کوچه پس کوچه های زمانی را بدست آوردم تادو سطری بنویسم

دوست خوب من که در مشهد هستی و بسیار به من سر میزنی و من شرمنده هستم

خرما شیرین هست ولی شیرینی آن وقتی دلت را میزند جایز نیست

حتی اگر صمیمترین کس به تو تعارف کند

اگر برای پر کردن وقت به خیابان رفتی به شیرینی فروشی رسیدی

به تو نصیحت میکنم درنگ نکن چون شیرینی فروش نگاه طمع انگیز به تو میکند

و در فکرش نقشه ها برایت میکشد که تو از آن بی خبر

حتی اگر کسی آدرس آنجا را هم از تو خواست بگو بی خبرم چون امکان دارد در صواب کباب شوی

بامید دیدار نوشتاری دیگر

منبع اصلی مطلب : بابا حمید تو
برچسب ها : شیرینی ,دنیا ماشینی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : وقت دنیا ماشینی